Från filmen

02 Jan Filmen om AJABAJA

Idag lanserar vi vår nya film om AJABAJA som vänder sig till företag och organisationer som vill ha en tydlig riktning i ert sociala hållbarhetsarbete. Som partner till oss bidrar du till barns hälsa och välmående. AJABAJA ökar kunskapen om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier och därmed minskat utanförskap!

Förskola, skola och fritidshem får ett unikt stödmaterial – AJABAJA-spelet –  i arbetet för alla barns rätt till likvärdig skola och utbildning, allas lika värde och skolans uppdrag.

Se filmen här!

Att ge barn och elever kunskaper och värderingar som möjliggör ett aktivt samhällsdeltagande är både ett uppdrag gentemot varje enskilt barn och elev men också ett samhällsuppdrag i stort. Stödmaterialet beskriver värdegrundsuppdraget och ett förhållningssätt som bygger på grundläggande demokratiska värderingar. I studier, rapporter och riktlinjer framträder förhållningssätt, samtal och relationer som centrala för arbetet med värdegrunden. Utdrag från Förskolans och skolans värdegrund på Skolverket.se

AJABAJA är framtaget av Prata På Riktigt tillsammans med lärare. Arbetet startade som ett direkt resultat av den efterfrågan som kom från lärare i ett flertal kommuner, för ett antal år sedan. AJABAJA är ett stödmaterial för att skapa trygga och goda samtal. Samtalen synliggör barnens rådande värderingar och normer. Att ha vetskap och förståelse om vilka värderingar och normer som råder skapar grunden för en möjlig förändring. Denna vetskap och förståelse är helt avgörande för att kunna förändra mot önskvärda värderingar och normer.

För snart 3 år sedan ställde vi oss frågan: – ”Hur gör vi största möjliga skillnad för barnen?” Svaret på frågan blev att vi bestämde oss för att leverera AJABAJA till kommunerna – utan kostnad. Vi har hittills levererat AJABAJA till över 20 kommuner, över 4000 spel. Detta har gjorts möjligts tillsammans med partners.

Ta kontakt med oss på Prata På Riktigt för att ta reda på hur din organisation kan vara med och göra skillnad.
Vi ses under 2018!
Åsa & Johan Öqvist

Utdrag från Förskolan och skolans värdegrund:
Skollagen slår fast att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna, som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. s24

Read More

11 Aug

You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.

– Jane Goodall
Primatologist, Ethologist, Anthropologist, United Nations Messenger Of Peace

shutterstock_50842156

Read More

11 Aug Barnkonventionen

BARNKONVENTIONEN

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I barnkonventionens artikel 45 finns inskrivet att det är UNICEFs uppgift att kämpa för att barnkonventionen efterlevs. Det här uppdraget är vi mycket stolta över. Vi gör vårt yttersta för att barns rättigheter ska respekteras runt om i världen, oavsett om det gäller humanitära insatser i en krigshärd eller om vi driver på för att ändra lagstiftningen i Sverige.

1

Ett barn är varje människa under 18 år.

2

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

3

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

4

Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt.

5

Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till.

6

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

7

Varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

8

Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

9

Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Ett barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.

10

Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.

11

Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.

12

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

13

Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.

14

Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls.

15

Barn har rätt att starta och delta i föreningar och organisationer.

16

Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

17

Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.

18

Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Staten ska hjälpa föräldrarna.

 

19

Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

20

Ett barn som inte kan bo med sina föräldrar har rätt att få hjälp att hitta ett nytt hem.

21

Vid adoption ska staten tänka på barnets bästa.

22

Ett barn på flykt har rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar.

23

Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.

24

Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

25

Staten ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheterna behandlas bra.

26

Varje barn har rätt till social trygghet, och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar.

27

Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.

28

Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

29

Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter.

30

Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

31

Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

32

Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt eller hindrar barnets skolgång.

33

Varje barn har rätt att skyddas mot droger.

34

Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

35

Ingen får köpa eller sälja ett barn. Staten ska bekämpa handel med barn.

36

Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

37

Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

38

Barn ska skyddas mot krig och inget barn får användas som soldat.

39

Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

40

Ett barn som är anklagat för brott eller har blivit dömt för en straffbar handling har rätt att behandlas rättvist och bra.

41

Om det finns bestämmelser som gör mer för barns rättigheter än innehållet i barnkonventionen, gäller de bestämmelserna i stället.

42

Alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen.

43-45

Regler om hur de som bestämmer i länderna ska göra för att följa barnkonventionen.

46-54

Regler om hur de som bestämmer i länderna ska göra för att följa barnkonventionen.

Källor:

 

Read More

12 Jul Idéer för livet!

 

 

I juni fick vi ett glädjande besked att Stiftelsen Idéer för livet (Skandia) ville vara med och stötta vårt projekt av AJABAJA till Falköpings kommun! Det är vi oerhört glada för! <3

Leverans och introduktion av AJABAJA kommer att ske till hösten och vi kommer också att erbjuda två föreläsningar i samband med introduktionen. Tillsammans med eminenta föreläsaren och författaren Lisbeth Pipping så bjuder vi in all personal i skolan till föreläsning dagtid och föräldrar och andra intresserade till ytterligare en föreläsning kvällstid. Detta kommer bli spännande i Falköping!

Mer information kommer framöver. Tills dess önskar vi er alla en god sommar!

Idéer för livet 2

Read More

12 Jul Leverans i Trollhättan

19 juni introducerade och levererade vi 300 AJABAJA till Trollhättan! Tack till Anna och Camilla från kommunen och tack till Länsförsäkringar Älvsborg för att ni gör det möjligt! ❤️
AJABAJA gör skillnad!17760794_758415437655152_5010681489349195628_o 17761053_758415430988486_1411745288366492726_o 19243020_799414420221920_7079635167622872098_o 19388410_799414426888586_1923542330693907502_o 19402264_799414423555253_3613716494777634201_o

Read More

28 Okt Sociala entreprenörer – när välfärden inte funkar längre – för våra barn

Jag var i ett sammanhang för några dagar sedan där det var ett antal sociala entreprenörer samlade. Jag insåg då hur avgörande viktigt det är att andra än samhället tillför resurser och uppfinner nya sätt att handla på än de som existerar i de system vi lever. Jag träffade entreprenörer som arbetar med:

 • En app som hjälper föräldrar med matvägrande barn
 • En metod som tydliggör så att alla barn får den hjälp de i lag är berättigade till
 • Ett koncept och filosofi som utgår ifrån att vi alla har en inre röst som vägleder oss genom våra val i livet
 • Att motverka machokulturen och hjälpa unga män att prata känslor
 • En förening för personer som utsatts för sexuellt våld i någon form
 • En ny mötesplats för familjer med barn med funktionsvariationer
 • Att hjälpa barn att utveckla sitt språk
 • Att hjälpa barn med funktionsvariation att få vardagen att fungera

Och flera andra företag som aktivt verkar för att göra livet bättre för barn.

De som bjöd in till detta sammanhang var Reach for Change och deras arbete med att utse Change Leaders varje år, du kan läsa mer om det på deras hemsida, http://sweden.reachforchange.org/sv/. Det är Kinnevikskoncernen och deras bolag som står bakom denna imponerande insats. Man satsar massor med resurser, tid och pengar, på ”Idéer som gör livet bättre för barn” och man gör det i 18 länder!

När välfärden inte funkar längre

Jag lyssnade på Steve Chalke (social aktivist, FN-rådgivare om Human Trafficking, kyrkoledare etc) för ett par veckor sedan och han pratade om Post-welfare, när inte välfärden funkar längre. Det finns många exempel på det i Sverige och västvärlden idag.

Sociala entreprenörer, volontärer, föreningar spelar redan en viktig roll för att vara med och lösa problem som det vanliga systemet inte kan fixa längre. Och det dyker hela tiden upp nya situationer där vi måste hitta helt andra lösningar än de gamla som fungerade förr. I Sverige står vi inför ett paradigmskifte i välfärden och här följer en förklaring av vad ett paradigm är som jag har levt med i många år:

En uppsättning ”regler och förordningar”, skrivna eller oskrivna, som åstadkommer två saker:

 1. Definierar och etablerar gränser … och …
 2. Talar om hur man skall bete sig innanför dessa gränser för att bli framgångsrik

Gränserna som vi har i välfärden funkar inte längre och heller inte det sätt som vi beter oss innanför dessa icke fungerande gränser. Vi måste tänka helt nytt och för att citera Albert Einstein ”Vi kan inte lösa problemen med samma typ av tänkande som vi använde när vi skapade dem”.

15% av vår befolkning är barn, men de är 100% av vår framtid!

Det finns mängder med utmaningar för vår framtid – barnen. En stor del av lösningarna på dessa utmaningar kommer att se ut på sätt som vi överhuvudtaget inte hade väntat oss … om vi kan vara öppna nog i vårt tänkande och bryta mot det paradigm som råder. Ett paradigm som i hög grad säger att det skall ”dom” fixa.

Sociala entreprenörer OCH när välfärden inte funkar längre

Det som blev mycket tydligt för mig under mina dagar med de andra sociala entreprenörerna är att dessa företag och alla de hundratals företag runt om i Sverige som drivs av passionen att göra skillnad är HELT AVGÖRANDE FÖR SVERIGES FRAMTID! De är en del av det nya paradigmet, de nya ramarna och sättet att handla för att lyckas.

En annan dimension som kommer att vara helt avgörande för att tempot i skiftet skall vara tillräckligt högt är näringslivets förmåga och vilja att kliva fram och ta sitt ansvar för Sveriges sociala hållbarhet. Hur mycket varje organisation är villig att satsa för att ta sin del i nödvändig förändring. Det handlar inte ”bara” om att ha ett CSR-arbete längre, utan att långt mycket mer vara en del av lösningen på de utmaningar samhället står inför.

Kommuner, landsting och myndigheter måste också börja möta sociala entreprenörer, volontärer och föreningar på ett nytt sätt. Det fungerar inte längre att säga att ”det är inte vårt bord”, ”vi kan inte stötta aktiviteter som ligger utanför myndigheten”, ”vi kan inte ta emot gåvor”, osv. Politiker och tjänstemän i måste börja inse att lösningarna på problemen ser ut på ett helt nytt sätt och det innebär bland annat att inkludera och bjuda in nya aktörer.

Vår erfarenhet med AJABAJA

Vi har hittills delat ut mer än 2700 AJABAJA-spel till 14 kommuner, enskilda skolor och pedagoger i hela Sverige. Detta har gjorts möjligt tack vara Länsförsäkringar Älvsborg, Orusts Sparbank, Tjörns Sparbank och SEB. Vi har mött och möter massor med öppna och tillgängliga tjänstemän i kommuner runt om i vårt avlånga land. Tack alla partners och alla härliga människor i kommunerna.

Kom ihåg att vi bara har ett mål ”att göra skillnad för barnen” och att kommunerna inte har någon kostnad i samband med AJABAJA.

Vi möter också följande reaktioner, och brist på reaktioner i vår kommunikation med kommunerna:

 • Jag har inte tid att träffas.
 • Vi är inte intresserade av AJABAJA (utan att ha sett det).
 • Vi kan inte ta emot gåvor (vilket är fel).
 • Inget svar alls, trots upprepade försök via telefon och e-post.
 • Det måsta vara evidensbaserat (vilket innebär att man inte kan använda internet).

Paradigmskiftet är här och vi måste hitta en helt annan öppenhet inför att involvera oss som är sociala entreprenörer i nödvändig förändring. Politiker och tjänstemän, step up!

Just nu har vi 14 kommuner som väntar på att ta emot ca 3300 AJABAJA-spel som från dag 1 kan börja göra skillnad för våra barn. De har inte fått någon leverans ännu för att vi inte kan hitta partners i de kommunerna.

Kanske vet du om någon organisation som vill vara med och arbeta för social hållbarhet för våra barn. www.ajabaja.org

/Johan Öqvist, Prata På Riktigt AB
”Gör skillnad”

Du kan också läsa inlägget via LinkedIN nedan:

Sociala entreprenörer – när välfärden inte funkar längre – för våra barn

Read More

28 Okt AJABAJA gör skillnad!

Nästan varje vecka förlorar en mamma och pappa ett barn, ett syskon förlorar en bror eller syster, en farmor/farfar mormor/morfar förlorar ett barnbarn, en vän förlorar en vän … SOM EN DIREKT FÖLJD AV ATT DE MOBBAS!

60000 barn mobbas varje år i Sverige! Barn som går till skolan varje dag med ont i magen för att de vet vad som kommer att hända … en dag till, som går hem från skolan och gråter efter allt det hemska som har hänt … som tänker tanken att de inte vill leva längre.

Som pappa, son, bror och vän, och social entreprenör, får jag ont och gråter både riktiga tårar och i själen varje gång jag pratar om dessa siffror. Hur gör vi för att siffror skall sluta vara siffror och att vi pratar om dem – På Riktigt!

Det finns mängder med människor som gör en hel massa bra saker för att synliggöra mobbning och för att göra skillnad. Men det räcker inte!

Vi har mött så många härliga, engagerade representanter för kommuner och vi har levererat 2700 AJABAJA-spel till 14 kommuner, enskilda skolor och lärare. Länsförsäkringar Älvsborg, Orusts Sparbank, Tjörns Sparbank och SEB har gjort det möjligt. Ytterligare 14 kommuner har sagt ja och längtar efter att få 3300 spel. Vi söker efter partners som vill göra tillvaron bättre för barnen tillsammans med oss i dessa kommuner. Tack alla härliga och engagerade människor!

Vi möter också något annat som inte är lika roligt och förödande för barnen!

Tjänstemän i kommunerna som inte ens vill titta på AJABAJA, som gömmer sig bakom att det inte är kvalitetssäkrat av dem, att de inte vill förse lärare med bra verktyg för att efterfrågan skall komma från lärarna, att de inte kan ta emot gåvor osv, osv. Vi är trötta på tjänstemän som är fast i något slags protektionistiskt tänkande där man vägrar inse att det faktiskt finns nya lösningar som funkar. Ibland har vi lust att dela alla verkligen korkade svar som vi har fått av personer i kommunala befattningar.

Hur är det ställt när politiker, inklusive ministrar, och tjänstemän på Utbildningsdepartmentet säger att de inte har tid, inte ens tid att delegera frågan till någon handläggare. När myndigheter som skall verka för barnens bästa säger att ”det är inte vårt bord”. När Barn- och Elevombudet (… arbetar mot kränkningar och mobbning) inte har tid att prata om mobbning.

Du som är syskon, förälder, anhörig, vän till någon som är drabbad av mobbning skulle bli mycket upprörd om du fick höra allt det tokiga vi upplever. Eller kanske du är lärare, kommunal tjänsteman, politiker eller någon annan social entreprenör – och blir lika påverkad.

Till alla er som drabbats av det ofattbara – Vi kommer att fortsätta att kämpa för att förändra och göra tillvaron bättre för barnen.

Vi kommer att fortsätta att arbeta för att göra skillnad!

Kom ihåg att vi ger bort det till kommunerna … våra partners gör det möjligt.

AJABAJA kanske inte förändrar världen, men det kommer att förändra världen för en hel del barn i den här världen. www.ajabaja.org

14882244_653409068162046_239814354091896847_o

Read More

28 Sep Introduktion och leverans till Vänersborgs kommun!

Förra veckan träffade vi ca 50 medarbetare i Vänersborgs kommun inom förskola och skola. Vi höll en kort introduktion om AJABAJA och alla lärledare från alla förskolor och skolor fick med sig den mängden AJABAJA de behöver till sin enhet. Vi hade med oss 180 AJABAJA för utdelning, alla rektorer och förskolechefer hade redan fått varsitt.

Det var ett härligt engagemang, en hel del frågor och alla på plats fick ställa frågor, känna på AJABAJA och testa det! Kommunens verksamhetschef för grundskola F-6 Ann Nykvist och verksamhetschef för förskola Boel Jansson hade gjort ett fantastisk arbete att ge AJABAJA plats i deras planerade verksamhet i något det inom kommunen kallar Lärlyftet.

Tack Vänersborg!

Här är en länk till en artikel från TT-ELA i samband med leveransen.

image2

image1

Read More

21 Sep Leverans till stadsdelen Askim/Frölunda/Högsbo i Göteborg

Idag var vi i stadsdelen Askim/Frölunda/Högsbo och levererade AJABAJA till alla seblogo
deras förskolor. Härligt att få leverera till vår första stadsdel i Göteborg! Många av stadsdelens förskolechefer deltog vid leveranser och introduktionen tillsammans med den partner som gjorde detta möjligt! Vi tackar SEB Sisjön och Andres Löf för ett fantastiskt engagemang och möjligheter att få göra skillnad!

 

 

 

 

 

 

Read More