Källor

Vi tog del av det som utgjorde bakgrund till det i Sverige stora och genomgripande begreppet/konceptet SET (Social och emotionell träning). Bakom det ligger mycket forskning från runt om i världen, bl a från USA. Vi har tagit fasta på de moment man vill träna i SET; Att hantera känslor, Självkännedom, Motivation, Empati och Social Kompetens.

 

Vidare har vi använt oss av beskrivningen av emotionell intelligens från forskning genomförd av Peter Salovey och John D Mayer (ledande forskare i USA) vars definition är:

 

”Den undergrupp av social intelligens som innebär förmågan att observera egna och andras känslor, att skilja mellan dem och att använda denna information för att vägleda sitt tänkande och agerande.”

 

Deras modell definierade fyra olika beståndsdelar av emotionell intelligens, som påverkade konstruktionen och innehållet i detta spel:

 

Denna modell föreslår att fyra grundläggande känslorelaterade förmågor omfattar

 

  • Känslors perception och uttryck
  • Att använda känslor för att underlätta tänkande
  • Förmåga att förstå känslor
  • Att hantera känslor i sig själv och andra

 

Vi har också studerat de svenska läroplanerna för förskola och skola så att det smidigt knyter an där, annan svensk och internationell forskning, FNs Barnkonvention, svensk och europeisk diskrimineringslagstiftning.

 

Vidare tog vi del av och var påverkade av en i skolans värld intensiv diskussion kring arbetet med värdegrunden. Många vände sig där emot att det som var framtaget var för instrumentalistisk och snarast metoder och inte innehåll. Detta drabbade även SET som program.

 

I enlighet med detta ville vi skapa något som i sig var lek och bidrog till det ”goda samtalet”, vilket många hade hävdat var satt på undantag.